glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] glms desktop.tex


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] glms desktop.tex
Date: Tue, 4 Feb 2003 12:12:50 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Tue, Feb 04, 2003 at 11:47:34AM +0100, Filip Rooms wrote:
> On Tue, 4 Feb 2003, Rudy Gevaert wrote:
> 
> > Zeus biedt ook een mirror aan van CTAN:
> > \url{ftp://hermes.rug.ac.be/CTAN/tex-archive}.
> > -> das alleen binnen rugnet, en dat was zo :), ctan op hermes wordt
> > niet meer bijgewerkt (ik moet daar eens naar kijken)
> 
> wat ik me wel nog afvroeg, was waar "help/uk-tex-faq" en "documentation/"
> naar verwezen.

Da sta in de tekst uitgelegd :)

Iedere server heeft dezelfde opbouw, dus als er
\url{sytems/unix/teTeX/}
staat bedoelen we eigenlijk
\url{ftp://hermes.rug.ac.be/CTAN/tex-archive/sytems/unix/teTeX/}.


Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

It has become appallingly obvious that our
technology has exceeded our humanity. 
 - Albert Einstein (1879-1955)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]