glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 4 Dec 2002 16:27:22 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

ftack <address@hidden> wrote:

> Zou een goede stunt zijn! Je begrijpt wel wat ik bedoel. Ik heb niet de 
> indruk dat Zeus voor het ogenblik een sterke rol speelt in het 
> sensibiliseren van RUG studenten voor Linux.

Ik denk dat we ons niet alleen mogen beperken tot de kernel (dat is
het toch wat je bedoelt met Linux... denk ik).

Zeus is maar een beperkte groep met zeer beperkte middelen...

Niet houdt u tegen bij ons te komen en zich in te zetten voor zulke
doelen.


Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/


Half this game is ninety percent mental. 
- Yogi Berra


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]